За нас

І. Име на детската градина: ДЕТСКА ГРАДИНА №5 „В. Пеева”

Адрес: гр.Перник, ж.к. „Тева”4/2

Телефон: 0898868401 и 0897978958

e-mail: nia2006@abv.bg

Интернет адрес/страница: http://dg5-pernik.com/

Работно време: 6.30 ч. до 18.30 ч.в старата сграда и от 07.00 до 19.00 ч. в новата сграда.

ІІ. Брой деца за учебната 2016/2017 година: 140

Брой групи: 6

Вид на групата- една яслена, една първа, една втора, една трета /ПГ-5 г./, една четвърта

/ПГ-6 г./, една полудневна 5 и 6 годишни.

Брой деца: Във всяка група по 24 деца, в ясла – 20.

ІІІ. Визия за развитие. Детската градина да е привлекателно, желано, уютно място

за деца, родители, учители, работници и служители със съвременно управление,

образование и възпитание, съобразено с българските и европейски традиции.

ІV. Преподаватели:

Структура на педагогическия персонал (отбележете брой персонал и допълнете

длъжност, ако е необходимо)

Учители : 3

Старши учители : 6

Главен учител: няма

Логопед : 1

Учител по музика: 1

Педагогическият персонал със степен „Магистър”: 7 в т.ч.директор

Педагогическият персонал със степен ,Бакалавър”- няма.

Педагогическият персонал „Професионален бакалавър”: 4

V. Материална база (отбележете брой или допълнете наличност).

  • Общ брой помещения: Нова сграда, в която са настанени втора, трета и четвърта
  • група; стара сграда в бл.3 и бл.4, където се намират яслена група и първа група и
  • полудневна група, която се намира в сградата на ОУ „Св.К.К.Философ” кв.Тева”
  • Медицински кабинет: 2 – в нова сграда и в стара сграда
  • Охрана: СОТ
  • Видеонаблюдение: Да

VІ. Извънкласни дейности, предлагани от детската градина през учебната

2016/2017 година.

Английски език – училища „Европа”

Спортни танци – Людмила Янкова

Изобразителни изкуства „Сръчният ежко”

ФК „Миньор” – футбол

VІІ. Работа по проекти.

Национална прпограма „Подпомагане храненето на децата от подготвителните

групи в детските градина”;

Национална програма „Училищно мляко”;

Национална програма „Училищен плод”;

Проект „Физическо възпитание и спорт”.