Програми и проекти

Работа по програми и проекти:

2020 г.

„АПСПО“ – активно приобщаване в системата на Предучилищното и училищно образование“

„Училищен плод“, съвместно с Министерство на земеделието

„Училищно мляко“, съвместно с Министерство на земеделието

НП за по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи“

„Подпомагане физическото възпитание и спорт“ по реда на МПС№229/2000 г.

2021 г.

„АПСПО“ – активно приобщаване в системата на Предучилищното и училищно образование“

„Училищен плод“, съвместно с Министерство на земеделието

„Училищно мляко“, съвместно с Министерство на земеделието

НП за по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи“

„Подпомагане физическото възпитание и спорт“ по реда на МПС№229/2000 г.

2022 г.

„АПСПО“ – активно приобщаване в системата на Предучилищното и училищно образование“

„Училищен плод“, съвместно с Министерство на земеделието

„Училищно мляко“, съвместно с Министерство на земеделието

НП за по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи“

„Подпомагане физическото възпитание и спорт“ по реда на МПС№229/2000 г.

2023 г.

„АПСПО“ – активно приобщаване в системата на Предучилищното и училищно образование“

„Училищен плод“, съвместно с Министерство на земеделието

„Училищно мляко“, съвместно с Министерство на земеделието

НП за по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи“

„Подпомагане физическото възпитание и спорт“ по реда на МПС№229/2000 г.

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“